Lúc này là : 10:54 ngày 24/07/2024
» Tin Tức Sự Kiên
» Về Chúng Tôi
» Dịch vụ
» Giới thiệu về công ty
» Quan hệ cổ đông
Danh Mục Sản Phẩm
» Vận chuyển phế thải về bãi đỗ
»
Tin Tức Mới
» Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2023
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/04/2024 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ
» Báo cáo thường niên năm 2023
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Giải trình ý kiến đơn vị kiểm toán
» Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Quy chế làm việc, Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024
» Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024
» Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
» Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
» Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
» Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024
» Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
» Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
» Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
» Công bố thông tin về việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
» Công bố thông tin về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Nghị quyết, biên bản họp, báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
» Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Sơ yếu lý lịch của nhân sự được đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
» Tờ trình thông qua danh sách và sơ yếu lý lịch của nhân sự đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
» Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
» Báo cáo của Hội đồng quản trị
» Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát
» Báo cáo thường niên năm 2022
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
» Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
» Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty
» Thông báo đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
» Công bố thông tin về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
» Quyết định của Hội Đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh tại Hội An
» Công bố thông tin về việc hoàn tất thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty tại Hội An
» Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
» Công bố thông tin bất thường về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021
» Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
» Báo cáo thường niên năm 2021
» Báo cáo tại đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Tại liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Công bố thư mời họp, chương trình họp, giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
» Báo cáo tài chính năm 2021
» Công bố thông tin bất thường về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
» Công bố thông tin bất thường về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020
» Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
» Quy chế nội bộ về quản trị công ty
» Quy chế hoạt động của ban kiểm soát
» Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
» Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu liên quan kèm theo
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
» Công bố thông tin bất thường về việc triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
» Báo cáo thường niên năm 2020
» Báo cáo tài chính năm 2020
» Công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
» Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
» Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019
» THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
» CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
» Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
» Công bố thông tin bất thường về việc nhân được đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát
» Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
» Công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
» Báo cáo thường niên năm 2019
» Báo cáo thường niên năm 2019
» Công bố thông tin về việc được chấp thuận hủy ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2020 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
» Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
» Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019
» Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Công bố thông tin bất thường
» Công bố thông tin bất thường
» Danh sách CĐ Nhà Nước, CĐ lớn
» CBTT về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà Nước và SGDCK Hà Nội
» Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
» Công bố thông tin bất thường
» Công bố thông tin trên cổng thư điện tử
» Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
» Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
» Công bố thông tin bất thường
» Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
» Hợp đồng kiểm toán
» Thông báo bán thanh lý tài sản!
» Chốt danh sách cổ tức
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Điều lệ tổ chức và hoạt động
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK Hà Nội
» Cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018
» Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử
» Thư mời họp
» Hồ sơ đại hội
» Báo cáo tài chính năm 2017
» Công bố thông tin bất thường
» Thông tin kiểm toán
» Thông báo thay đổi nhân sự
» Nghị quyết
» Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần
» Thông báo
» Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
» Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017
» Công bố thông tin bất thường
» Thông báo
» Báo cáo thường niên 2016
» Báo cáo tài chính năm 2016
» HĐ kiểm toán
» Thông báo
» Điều lệ và tổ chức hoạt động
» Công bố thông tin bất thường
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức & hoạt động CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
» Thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2016
» Báo cáo thường niên 2015
» Báo cáo kiểm toán 2015
» Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
» Công bố thông tin bất thường
» Nghị quyết
» Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thay đổi nhân sự
» Tài liệu đăng ký đấu giá quyền mua
» Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tình hình quản trị công ty(6 tháng đầu năm 2015)
» Công bố thông tin bất thường
» Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 Cty CP Môi Trường Đô Thị Hà Đông
» Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
» Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
» CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG (Báo cáo thường niên 2014)
» Nghị quyết HĐQT Cty CP Môi trường đô thị Hà Đông
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Môi Trường Đô Thị Hà Đông năm 2014
» Công bố thông tin bất thường
» Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
» Công bố thông tin bất thường
» Biên bản họp hội đồng quản trị
» Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014
» Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
» Biên bản họp ĐHĐ Cổ Đông thường niên năm 2014
» Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
» Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phẩn
» Báo cáo thường niên 2013
» Chương trình ĐH Cổ Đông năm 2014
» Hồ sơ ĐH Cổ Đông 2014
» Điều lệ ĐH Cổ Đông 2014
» Chương trình ĐH Cổ Đông thường niên năm 2014
» Đăng ký ngày giao dich bổ sung của cổ phiếu CTCP Môi trường đô thị Hà Đông
» Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
» Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
» Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
» THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
» Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
» Báo cáo tình hình quản trị công ty(6 tháng đầu năm 2013)
» CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
» Điều lệ tổ chức và hoạt động
» Nghị quyết ĐHĐ CĐ thường niên 2013
» Biên bản họp ĐHĐ CĐ thường niên 2013
» Tài liệu Chương trình Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2013
» DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
» DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
» Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi Trường Hà Đông
» Thông báo 05/2013
» Báo Cáo thường niên 2012(16-19)
» Báo Cáo thường niên 2012(11-15)
» Báo Cáo thường niên 2012(6-10)
» Báo Cáo thường niên 2012(1-5)
» Báo cáo tài chính năm 2012(18-22)
» Báo cáo tài chính năm 2012(12-17)
» Báo cáo tài chính năm 2012(6-11)
» Báo cáo tài chính năm 2012(1-5)
» Báo cáo tình hình quản trị công ty
» Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012
» Mẫu thông tin tổng quát về công ty
» Sơ yếu lý lịch
» Người công bố thông tin
» Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
» Tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MTĐT Hà Đông
» Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012
» Chương trình ĐHCĐ thường niên 2012
» Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
» Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ
» Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
» Giấy ủy quyền
» Thông báo 02/07/2012
» Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"
» Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức"
» Công văn xin gia hạn thêm thời gian Đại hội cổ đông
» Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông
» Báo cáo tài chính 2011(Đã được kiểm toán)
» Thông báo đại hội cổ đông năm 2011
» Báo cáo thường niên 2010 ( Phần 1)
» Báo cáo thường niên 2010 ( Phần 2)
» Thông báo
» Thông báo
» Thông báo
» Phải trồng cây xanh khi xây khu đô thị
» Tin Tức môi trường
» Chung tay bảo vệ môi trường các hồ ở Hà Nội
» Quan hệ cổ đông
» Quy chế quản trị nội bộ
Tin Tức Sự Kiên
Báo Cáo thường niên 2012(1-5)
Báo Cáo thường niên 2012(1-5)
Báo Cáo thường niên 2012(1-5)

Ngày gửi : 18/04/2013
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 31, đường Quyết Thắng, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Phòng tổ chức hành chính: 0243 355 2070 - Phòng kế toán: 0243 382 8155
Phòng kinh doanh: 0243 382 6375
Thiết kế và phát triển: VĐT Co.,Ltd
Xét nghiệm ADN Đà Nẵng, chính xác, uy tín, bảo mật, giá từ 950k/mẫu
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC